บทบาทหลักของ SOA Ambassador สำหรับประเทศไทย

 • ให้ความช่วยเหลือกับสมาชิกของ The Society of Acturaies ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
 • ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายชุมชนแอคชัวรีไทยเข้าด้วยกัน
 • เป็นศูนย์กลางในการรวมกลุ่ม ติดต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของคนไทยที่เป็นนักเรียน อาจารย์ นักวิชาการตลอดจนคนที่ทำงานในองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแอคชัวรีเข้าด้วยกัน
 • บรรณาธิการวารสาร "สวัสดีแอคชัวรี"
 • นักเขียนให้สำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย (IPRB)
 • สนับสนุนด้านการสอบแอคชัวรีระดับนานาชาติเพื่อให้แอคชัวรีได้เป็นแอสโซสเอทหรือเฟลโล
  • แนะแนวให้นักเรียนนักศึกษาที่เรียนอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยที่สนใจเข้าสู่การเป็นแอคชัวรี
  • ให้คำแนะนำด้านการเตรียมเนื้อหาสอบ รวมถึงรับข้อร้องเรียนข้อพิพาทเกี่ยวกับการสอบ
 • เป็นตัวกลางระหว่าง SOA กับสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย

สามารถติดต่อกับ SOA Ambassador of Thailand ได้ที่

Email: SOA@sawasdeeactuary.com
Tel: 852 (6) 5043371

Website:-

 1. www.soa.org/professional-interests/ international/intl-country-web-pages/intlcountry- web-sites-thailand.aspx
 2. www.sawasdeeactuary.com